Nauka ONLINE - klas 4 -8

Regulamin pracy ucznia w czasie lekcji ONLINE

 1. W lekcji uczestniczy tylko uczeń.
 2. Każdy uczeń w czasie zajęć online musi mieć włączoną kamerę a logując się do platformy ZOOM, profil ID ustawiony na własne imię i nazwisko.
 3. Uczeń powinien pracować aktywnie w czasie video lekcji.
 4. Prosimy rodziców o zorganizowanie dogodnej przestrzeni do nauki:
   oddzielne pomieszczenie, najlepiej swój pokój do nauki
   brak osób trzecich w pomieszczeniu
   w miarę możliwości wyposażenie ucznia w słuchawki/tak, aby nie generować dodatkowego hałasu/
   w czasie lekcji online nie jemy/można napić się wody/
   nie korzystamy z toalety, chyba, że za zgodą nauczyciela
 5. Prosimy o nieustawianie tła, obrazków lub innych dodatków.
  Virtual background ustawione na – NONE
 6. Bez zgody nauczyciela nie korzystamy z opcji group chat.
 7. Nie używamy opcji DRAW lub innych podobnych, które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji.
 8. Dodatkowe programy, gry itp. w czasie zajęć są bezwarunkowo wyłączone.
 9. Z telefonu uczeń może korzystać tylko za zgodą nauczyciela.
 10. Nie wolno nagrywać lekcji /przepisy RODO i prawa autorskie/bez zgody nauczyciela.
 11. Jeżeli uczeń złamie ustalony punkt regulaminu, otrzyma uwagę wpisaną do e-dziennika, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia oceny zachowania.
 12. W drastycznych przypadkach naruszenia tego regulaminu uczeń będzie usunięty z lekcji.

Regulamin pracy ucznia do pobrania.pdf

Plan Zajęć Online