Nauka ONLINE - klas 4 -8

 • Regulamin pracy ucznia w czasie lekcji ONLINE

  1. W lekcji uczestniczy tylko uczeń.
  2. Każdy uczeń w czasie zajęć online musi mieć włączoną kamerę, a logując się do platformy ZOOM, profil ID ustawiony na własne imię i nazwisko.
  3. Uczeń powinien pracować aktywnie w czasie video lekcji.
  4. Prosimy rodziców o zorganizowanie dogodnej przestrzeni do nauki:
    oddzielne pomieszczenie, najlepiej swój pokój do nauki
    brak osób trzecich w pomieszczeniu
    w miarę możliwości wyposażenie ucznia w słuchawki/tak, aby nie generować dodatkowego hałasu/
    w czasie lekcji online nie jemy/można napić się wody/
    nie korzystamy z toalety, chyba, że za zgodą nauczyciela
  5. Prosimy o nieustawianie tła, obrazków lub innych dodatków.
   Virtual background ustawione na – NONE
  6. Bez zgody nauczyciela nie korzystamy z opcji group chat.
  7. Nie używamy opcji DRAW lub innych podobnych, które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji.
  8. Dodatkowe programy, gry itp. w czasie zajęć są bezwarunkowo wyłączone.
  9. Z telefonu uczeń może korzystać tylko za zgodą nauczyciela.
  10. Nie wolno nagrywać lekcji /przepisy RODO i prawa autorskie/bez zgody nauczyciela.
  11. Jeżeli uczeń złamie ustalony punkt regulaminu, otrzyma uwagę wpisaną do e-dziennika, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia oceny zachowania.
  12. W drastycznych przypadkach naruszenia tego regulaminu uczeń będzie usunięty z lekcji.

  Regulamin pracy ucznia do pobrania.pdf

  •  
 • Plan Zajęć Online