Zajęcia w klasach 0 - 3

 • Edukacja wczesnoszkolna


  Zajęcia prowadzone są w sposób pozwalający dziecku na doświadczanie, odkrywanie świata – bez granic do nauki, bez schematów, ale z wyobraźnią, pomysłami i ekspresyjnością. U nas niebanalne rozwiązania konstruują codzienność szkolną. Na zajęciach uczymy się rozumieć siebie, pracować w grupach, w parach – tak jak będziemy robić to w dorosłym życiu. Najważniejsze jest dla nas rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz wspieranie ich w odkrywaniu swoich pasji i talentów. W szkole pracujemy z „ocenianiem kształtującym” inaczej nazywanym „ocenianiem pomagającym się uczyć”. Uczniowie pracujący z „ocenianiem kształtującym”, są przygotowywani do uczenia się przez całe życie poprzez naukę brania odpowiedzialności za samego siebie i zdobywania wiedzy. Naszym najmłodszym uczniom chcemy pokazywać i objaśniać świat: na zajęciach kształcenia zintegrowanego wprowadzamy treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, geograficzne, historyczne, patriotyczne i łączymy je z treściami muzycznymi, plastycznymi i teatralnymi. 

  Zajęcia w wymiarze: 20 godzin w tygodniu

   

 • Kultura i zachowanie


  To zajęcia na których realizujemy programy autorskie mające na celu promocję dobrego samopoczucia dzieci poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Programy uczą dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z nimi, jak  rozmawiać o uczuciach oraz zachęcają do współpracy i pomagania innym.

  Zajęcia w wymiarze: 1 godziny w tygodniu

   

 • Język angielski


  Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci poznają język obcy na wielu płaszczyznach. Stawiamy zarówno na naukę jak i zabawy w języku angielskim, mając świadomość, że jeżeli nauka przebiega w sposób interaktywny i angażujący staje się przyjemniejsza dla dzieci. Nasze zajęcia przepełnione są rozmowami w języku angielskim, osłuchiwaniem się z językiem i różnorodnymi zajęciami twórczymi stymulującymi implementację języka obcego z wykorzystaniem jak największej liczby bodźców. Uczymy się poprzez praktyczne ćwiczenia, a dzięki regularnej informacji zwrotnej od nauczyciela robimy duże postępy.

  Zajęcia w wymiarze: 6-8 godzin w tygodniu

   

 • Zajęcia plastyczne


  Odbywają się  na zasadzie twórczego poznania poprzez zabawę. Zależy nam na indywidualnym rozwoju dzieci  i  stworzeniu im warunków do swobodnej ekspresji. Podczas zajęć plastycznych dzieci nie tylko rozwijają swoje zdolności manualne, ale także pobudzają swoją kreatywność i kształtują wrażliwość na piękno.

  Zajęcia w wymiarze: 2 godzin w tygodniu

   

 • Zajęcia teatralne


  To czas, w którym króluje wyobraźnia. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw pozwalających dzieciom na swobodną ekspresję artystyczną. Ćwiczymy poprawną wymowę, pamięć, koncentrację, plastykę ruchu. Rozwijamy umiejętność nieszablonowego myślenia i działania w ramach różnych form teatralnych (teatr lalek, teatr ruchu, teatr cieni, pantomima, słuchowisko). Przeganiamy wstyd, pobudzamy odwagę, zdrową pewność siebie i świadomość wartości własnej pomysłowości. Poznajemy świat emocji oraz budujemy wrażliwość na drugiego człowieka i sztukę. Uczymy się pracować w grupie i szanować indywidualność każdej osoby.  Każdy ma stworzone warunki by czuć się komfortowo oraz znaleźć w teatrze radość i najlepsze miejsce dla siebie.

  Zajęcia w wymiarze 1 godziny w tygodniu

   

 • Zajęcia muzyczne


  Praca na zajęciach umuzykalniających jest dynamiczna, z dużym naciskiem na pokazanie wszechstronności muzyki oraz ukazanie, że dotyka nas ona w codziennym życiu. Na lekcjach wykorzystujemy instrumentarium Orffa, a także uczymy się grać na dzwonkach chromatycznych i fletach prostych.  Ćwiczenia odbywają się w pełnej grupie, z podziałem na mniejsze zespoły, a także indywidualnie – są one na bieżąco dostosowywane do rozwoju dziecka, jego silnych stron i tych, nad którymi należy popracować.

  Zajęcia w wymiarze 2 godzin w tygodniu

   

 • Szachy


  Zajęcia poświęcone „królewskiej grze” są podzielone na dwa  etapy. Pierwszy to opowiadanie o tematyce szachowej, o historii tej prastarej gry oraz o wielkich mistrzach i ich dokonaniach. Tutaj przybliżany jest uczniom  fantastyczny świat europejskich  legend i baśni. Ma to na celu rozwinięcie wyobraźni dzieci, a także pobudzenie ciekawości i zamiłowania do książek.  Druga część zajęć to granie w szachy w parach lub w grupie. Można też grać z nauczycielem i to jest chyba ulubiona forma gry dla dzieci. Podczas partii nauczyciel stara się wyjaśniać uczniom dlaczego dany ruch jest dobry albo zły. Lekcja szachów ma sprawiać dzieciom dużo radości , pobudzać ich wyobraźnię i rozwijać logiczne myślenie.

  Zajęcia w wymiarze: 1 godziny w tygodniu

   

 • Korektywa


  Celem podstawowym zajęć jest profilaktyka, przeciwdziałanie wadom postawy poprzez kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy w różnych sytuacjach życiowych, wzmacnianie gorsetu mięśniowego, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, zwiększanie wydolności organizmu. Zajęcia prowadzone są w takiej  formie i takimi metodami,  aby jednocześnie były dla dzieci atrakcyjne i spełniały funkcję terapeutyczną. Podstawowymi metodami stosowanymi w pracy z dziećmi klas 0-3 są  gry  i zabawy przeplatane ćwiczeniami bezpośredniej celowości ruchu, ćwiczeniami naśladowczymi, opowieścią ruchową, ćwiczeniami w formie ścisłej. Bardzo lubiane przez dzieci są zajęcia prowadzone metodą stacyjną i w formie toru przeszkód.

  Zajęcia w wymiarze: 2 godzin w tygodniu

   

 • Drugi język obcy
  (do wyboru w trzeciej klasie)


  Język francuski/ język niemiecki – podczas zajęć języka francuskiego dzieci doświadczają i poznają język obcy na wielu płaszczyznach. Dbając o komfort psychiczny uczniów oraz ich prawidłowy rozwój, stawiamy na  nacisk na naukę poprzez zabawę. Podczas zajęć używamy różnych form i technik pracy z dziećmi, których celem jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia. W trakcie zajęć wykorzystujemy także różnego rodzaju nowoczesne technologie: pracujemy na tablicy interaktywnej, platformie LearningApps, Kahoot czy Quizlet.

  Zajęcia w wymiarze: 2 godzin tygodniowo

   

 • Zajęcia komputerowe 


  Uczniom naszej szkoły zajęcia komputerowe kojarzą się z nauką przez zabawę. Chcemy inspirować dzieci do twórczego i bezpiecznego wykorzystywania możliwości, jakie dają im nowoczesne technologie. Podczas zajęć uczniowie poznają działanie podstawowych programów komputerowych (m.in. Paint, Word, Power Point) i samodzielnie tworzą różnorodne projekty, wykorzystując zdobyte umiejętności w praktyce. Stopniowo wprowadzamy także uczniów w świat kodowania i programowania. Z pomocą m.in. aplikacji Scratch umożliwiamy im poznawanie najważniejszych pojęć związanych z programowaniem w formie gier i zabaw.

  Zajęcia w wymiarze: 1 godziny w tygodniu

   

 • Trening uważności 


  Celem treningu uważności jest uspokojenie, zmniejszenie stresu, skupienie na oddechu i na odczuciach fizycznych własnego ciała, obserwowanie własnych emocji oraz reakcji w relacjach z innymi. Zakładamy, że dzięki tym zajęciom dzieci łatwiej będą sobie radzić z trudnymi reakcjami, takimi jak: agresja, lęk czy złość, zwiększy się ich zdolność samokontroli, ćwiczenie koncentracji pomogą w świadomym skupianiu uwagi zaś poznawanie siebie i zrozumienie własnych przeżyć pozwoli na łagodzenie emocji i innych reakcji

  Zajęcia w wymiarze: 1 godziny w tygodniu

   

 • Rolki / łyżwy


  Podczas zajęć dzieci uczą się przede wszystkim umiejętności bezpiecznego poruszania się na rolkach i łyżwach. Poznają technikę jazdy w przód, w tył oraz hamowania. Dowiadują się także w jaki sposób bezpiecznie upadać oraz poprawnie skręcać. W trakcie pokonywania prostych przeszkód oraz podczas różnych gier i zabaw mogą doskonalić poznane umiejętności. Dzieci mają możliwość reprezentowania szkoły w „Łyżwiarskich czwartkach”- zawodach,  w których  co roku nasza szkoła zdobywa miejsce na podium.

  Zajęcia w wymiarze: 2 godzin w tygodniu

   

 • Pływanie


  To sport z którym warto się zaprzyjaźnić na dłużej,  zostaje z Tobą na całe życie. Naszym celem jest zaszczepienie wśród dzieci miłości do środowiska wodnego, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz wpajanie zasad bezpieczeństwa w wodzie. Zajęcia z nauki pływania realizowane są w formie zajęć grupowych na basenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego raz w tygodniu, zaczynamy od klas pierwszych. Aby nauka była przyjemna i efektywna, korzystamy z najnowszego sprzętu i metod treningowych. Podczas pierwszego etapu nauczania staramy się oswoić dzieci ze środowiskiem wodnym, sprawić by czuły się w nim bezpiecznie i czerpały radość z przebywania w wodzie. Podczas nauki pływania realizujemy zagadnienia związane z nurkowaniem, skokami do wody, prawidłowym ułożeniem ciała podczas płynięcia z przyborem, prawidłowej pracy nóg, pływanie strzałką oraz samodzielne pływanie na grzbiecie, a w późniejszym etapie kraulem.

  Zajęcia w wymiarze: 1 godziny w tygodniu

   

 • Wychowanie fizyczne


  Zajęcia wychowania fizycznego w klasach I-III oparte są na grach i zabawach, które   kształtują sprawność fizyczną i motoryczną uczniów. W trakcie zajęć dzieci doskonalą takie cechy jak: siła, wytrzymałość, szybkość, zwinność. Dzięki zabawom i grom zespołowym dziecko uczy się relacji społecznych, funkcjonowania w grupie i samokontroli. Dzieci na WF-ie poznają własne możliwości oraz swoje ograniczenia, co jest trudnym, ale ważnym elementem rozwoju. Podsumowując: ,, Rozruszaj ciało, rozwijaj mózg ”.

  Zajęcia w wymiarze: 4 godzin w tygodniu

   

 • Zajęcia taneczne


  To szczególne zajęcia w naszej szkole na których dzieci nigdy się nie nudzą. Jest to idealny sposób na relaks pomiędzy zajęciami. Podczas zajęć zawsze znajdziemy czas na chwilę zabawy w rytm muzyki. Poprzez ćwiczenia i układy taneczne dzieci kształtują koordynację ruchową, pracują nad równowagą oraz pobudzają swoją wyobraźnię i kreatywność.

  Zajęcia w wymiarze: 1 godziny w tygodniu

   

 • Projekt


  Autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród uczniów naszej szkoły podstawowej.